Aşağıda açıkladığımız hizmetlerimizi gerçekleştirirken temel ilkemiz; yürürlükteki yasa, yönetmelik ve standartlara, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, mesleki ahlak kurallarına, yapı sahibinin isteklerine uygun ve belirlenen iş programını aksatmayacak şekilde organize olarak çalışmaktır.

1) PROJE DENETİMİ AŞAMASINDAKİ HİZMETLERİMİZ

1.1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının “Zemin ve Temel Etüd Raporu Hazırlanmasına İlişkin Esasları”na uygun bir zemin etüdü raporunun olup  olmadığının incelenerek bu raporun onaylanması.

1.2. Yapının inşa edileceği arsaya ait imar durumu, imar planı notları, aplikasyon krokisi, tapu örneği, plankote vb. belgelerin mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi ve bunların birer koylarının arşivlenmesi.

1.3. Denetçi teknik elemanlarımız aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan tüm disiplinlere ait proje ve hesap raporlarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, imar yönetmeliği, deprem yönetmeliği ile yürürlükteki ilgili diğer yönetmelikler, genelge, şartname ve standartlar ile yapı sahibinin deklere edilmiş taleplerine uygunluğunun denetlenerek, denetim sonucu bulguların raporlanması. Bu işlemin, daha sonra gündeme gelmesi muhtemel revizyonlar için de tekrarlanması.

1.4. Belirtilen şekilde incelenip raporlanan proje ve hesaplardan uygun olanların onaylanması, uygun olmayanların da müellifler tarafından uygun hale getirilmesinden sonra onaylanması.

2) YAPI RUHSATI ALINMASI AŞAMASINDAKİ HİZMETLERİMİZ

2.1. Yapı sahibi ve proje müellifleri tarafından verilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan Yapıya İlişkin Bilgi Formu’nun (YİBF) Yapı Denetim Sistemi’nden (YDS) alınarak ilgili idareye sunulması.

2.2. Yapı Denetim Mevzuatı gereğince yapılması gereken diğer işlemlerin tamamlanarak ilgili idareye sunulması.

3) YAPIM AŞAMASINDAKİ HİZMETLERİMİZ

3.1. İnşaatın yapım aşamasının başlangıcından bitimine kadar olan süreç içinde Yapı   Denetim Mevzuatı gereğince yapılacak işlemler konusunda yapı sahibinin bilgilendirilmesi.

3.2. Arsanın ve yapının aplikasyonunun denetlenmesinin sağlanması.

3.3. Yapının özelliklerine göre gerekli teknik yapım kuralları dikkate alınarak taşıyıcı sistem bünyesine giren malzemelerin kalite ve test sertifikalarının temin edilmesinin sağlanması, bu malzemelerin Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuarlarda muayene ve deneylerinin yaptırılarak sonuçlarının değerlendirilmesi.

3.4. Yapım sırasında ve sonrasında her meslek disipliniyle ilgili kontrol tutanaklarının hazırlanarak ilgili taraflarca imzalanmasının sağlanması.

3.5. Hazırlanan imalat kontrol tutanakları ile malzeme kalite ve test sertifikalarının ve yaptırılan malzeme deneylerine ait raporların birer nüshasının yapı sahibi ve ilgili idareye iletilmesi.

3.6. Beton üretim tesisi, prefabrik yapı elemanları üretim tesisi, çelik yapı elemanları üretim tesisi gibi şantiye dışı üretim tesislerinin hem yeterlik hem de burada yapılan üretimlerin projeye uygunluğu açısından denetlenerek sonuçlarının raporlanması.

3.7. İşçi sağlığı ve güvenliğiyle ilgili denetimlerin yapılarak ilgililerin uyarılması.

3.8. İş bitiminde mevzuat gereği hazırlanması gerekli evrakın düzenlenerek ilgili idareye iletilmesi ve iskân (yapı kullanma izni) işlemleriyle ilgili konularda yapı sahibine yardımcı olunması.

3.9. Ayrıca yapı sahibin talebi halinde;